Afvalbeheerpraktijken

Contractuele relaties

In de aanbesteding de eisen van preventie en beheer van afvalstoffen voorstellen.
Het bestek expliciet opstellen in vergelijking met de doelstellingen voor het beheer en de preventie van het afval op de werf.
Rekening houden met de kwaliteit van de offertes betreffende het beheer van de afvalstoffen voor de keuze van een offerte.
Opstellen van volledige en gedetailleerde plannen en technische bepalingen met nauwkeurige informatie over de gewenste toe te passen technieken.
Voorstellen van constructieve alternatieven en keuzes die beter zijn aangepast aan de gestelde doelstellingen op het vlak van afvalpreventie en afvalbeheer en vermelden van afvalpreventie- en afvalbeheerspraktijken in de offerte.
Organiseren van een voorbereidende werfvergadering om de taken van de verschillende actoren en de doelstellingen van het afvalbeheer te bepalen.
Integreren van de afvalpreventie en het afvalbeheer in de offerte.

Bouwproces

Gebruik maken van geprefabriceerde bouwonderdelen (daar waar het om reële en exploiteerbare voordelen gaat) en zich vergewissen van de omkeerbaarheid van de bevestigingen van de geprefabriceerde onderdelen.
Aanpasbaar ontwerpen door het bevoorrechten van demontage en ontmanteling.
Flexibel ontwerpen: structuur, bekleding … (soepelheid in de eisen aanvaarden en afbraak voorkomen).
Gebruikmaken van eenvoudig herpositioneerbare, demonteerbare en herbruikbare materialen (type aansluiting). Omkeerbaarheid voorzien: bevestigingssystemen, vermijden van composietmaterialen, toegankelijkheid van bevestigingssystemen.
Uitvoeren van een ontmanteling in plaats van een afbraak.
Gebruikmaken van materialen met standaard afmetingen of aanpasbare of voorgemonteerde elementen.

Beheer van materialen

Gebruik maken van duurzame materialen afkomstig van hernieuwbare bronnen.
Gebruik maken van materialen op basis van een goede analyse van de levenscyclus (vooral de indicatoren op het einde van de levensduur).
Bevoorrechten van recyclage en hergebruik van lokale materialen (afkomstig van ontmanteling of overtollig materiaal).
Gebruik van gerecycleerde en recycleerbare materialen stimuleren.
Voorrang geven aan niet composietmaterialen of indien wel gecombineerd, van dezelfde afvalstofklasse.
Optimaliseren van het gebruik van materialen: vermijden van vallen, overschotten, gebruik van overgekwalificeerd materiaal voor de taak, technieken die veel materie verbruiken, lagen die niet nodig zijn, …
De logistiek van de materialenstroom optimaliseren: just-in-time levering, opslag- en leveringscondities (vermijden van de beschadiging van materialen).
Overschotten van materialen terugsturen naar de leverancier/producent.

Beheer van alvastoffen

Realiseren van een afvalstoffenbeheerplan: sorteermethode, markering en informatie, verantwoordelijke logistiek (planning, containers, …), valorisatie stappenplan, traceerbaarheid van afvalstoffen, raming van de kosten en de hoeveelheden, enz.
Voorrang geven aan een meer geschikte bestemming voor afval: andere werf, aannemer, hergroeperingscentrum, sorteercentrum, recyclagecentrum, verbrandingsoven, CET.
Gebruikmaken van de diensten van de werfwachters.
Gebruikmaken van de diensten van de materialen/afval recuperatiebedrijven.
De balans opmaken en lessen trekken uit de acties van het afvalbeheer.
Gebruikmaken van de diensten van een afvalcoördinator: verantwoordelijk voor het afvalstoffenbeheerplan.
Informeren, sensibiliseren van het personeel en de markering - Werfcoördinatie zodat alle betrokkenen op de hoogte worden gesteld.
Voor aanvang van de werken inschatten hoeveel afval er tijdens de uitvoeringsfases zal worden geproduceerd, om de logistiek van het afvalbeheer te plannen (sorteermethode, planning en kosten).
Monitoren van de afvalstoffen (bouw en sloop) : type afval, type container, hoeveelheid, bestemming - stappenplan van de verwerking, gegevens ophaler/vervoerder en verwerker/vernietiger.
Sortering aan de bron : implementatie van een gedecentraliseerde inzameling en beheer.
De logistiek van de afvalstroom optimaliseren: omgekeerde logistiek, multimodale ophaling, planning van de containers met werffasen, vermindering van de verpakkingen, herbruikbare verpakkingen, aangepaste opslag, signalisatie
De verpakking aan de inhoud aanpassen en specifieke verpakkingen of containers gebruiken om de specifieke delen te recupereren.
Collectivisatie van het afval van verschillende werven (van dezelfde aannemer in zijn opslagplaats of van verschillende aannemers).